Friesche Voetbal Club

Onze officiële website

Recente berichten

 • 24-04-14Zaterdag geen Champions League FVC
  Zaterdag geen Champions League FVC

  Op zaterdag 26 april 2014 is er vanwege Koningsdag geen Champions League pupillenvoetbal bij FVC.>>

 • 23-04-14Algemene ledenvergadering FVC
  Algemene ledenvergadering FVC

  Het bestuur van FVC nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 21 mei 2014, 20.00 uur in het Sportcafé FVC. Tijd: 20.00 uur>>

 • 23-04-14FVC-SC Cambuur 12 juli
  FVC-SC Cambuur 12 juli

  Zaterdag 12 juli speelt FVC een wedstrijd tegen SC Cambuur op het Wiardacomplex. De aanvang van deze wedstrijd is 19.00 uur.>>

 • 22-04-14Het Friesche Jeugdvoetbaltoernooi
  Het Friesche Jeugdvoetbaltoernooi

  Na een geslaagd toernooi in 2013 organiseert FVC ook in 2014 weer een jeugdtoernooi en een geweldige jeugddag met vele attracties voor alle jeugd.>>

Alle berichten >>

Contributiebeleid FVC

Inleiding:
Leden zijn volgens de statuten en huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het incasseren van de contributie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur.

Contributiebedragen seizoen 2013-2014:
FVC kent de volgende contributiebedragen per soort lid en leeftijdscategorie.

Tweede gezinslid (zelfde adres) 25% korting.
Derde gezinslid (of meer) 50% korting.

De contributie zal per kwartaal wordt geïnd. Dit zal zijn in januari, april, juli, en oktober. De eerste kwartaalbetaling zal zijn in juli. Het blijft mogelijk om de contributie per jaar te voldoen.

Zaaltoeslag
In januari zal er op een aantal zaterdagen en zondagen een zaalcompetitie gehouden worden voor jeugdteams. Hiervoor zal een toeslag berekend gaan worden. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de huur van de hal.

Boetes
De boete-inning voor gele en rode kaarten vindt gelijk met de contributie-inning plaats. Wanneer een speler een gele/rode kaart heeft ontvangen ontvangt hij of zij een brief van KNVB waarin de speler op de hoogte wordt gesteld van de kaart en de hoogte van de boete. De financiële administratie van FVC ontvangt dit bericht ook. Het totaalbedrag van de boete wordt bij de eerstvolgende contributieronde geïnd.

Spelerspas
Alle leden van 10 jaar of ouder die deelnemen aan wedstrijden in competitieverband, moeten in het bezit zijn van de KNVB spelerspas. Na inschrijving bij de vereniging wordt aan het lid een aanvraagformulier spelerspas uitgereikt en deze moet worden voorzien van een recente pasfoto en handtekening. (Bij leden jonger dan 16 jaar een handtekening van ouder of voogd.) De prijs van de spelerspas bedraagt € 2,50 en moet contant bij aanvraag worden betaald. De spelerspas is 5 jaar geldig en is persoonsgebonden.

Tot slot
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, waarbij er sprak is van gespreide betaling per kwartaal. Zegt men het lidmaatschap in de loop van het seizoen op dan is men de resterende termijnen nog wel verschuldigd tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

Voor de goede orde delen wij u mede: De contributiebedragen tot seizoen zijn gebaseerd op een jaarlijkse algemene kostenstijging van plm. 5% per jaar. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Automatische incasso:
Leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het lid opgegeven bank- of girorekeningnummer. Geeft men hiervoor geen toestemming, dan kan men geen lid worden. Bestaande leden die nog geen schriftelijke toestemming hebben verleend, moeten dat alsnog doen.

Termijnbetaling:
Normaal gesproken moet de contributie voor een nieuw seizoen, al voor aanvang van dat seizoenvolledig betaald zijn aan FVC. Als service naar onze leden toe, wordt de contributie echter in vier termijnen geïncasseerd.

Incassoprocedure:
De contributie wordt naar evenredigheid vooraf per kwartaal automatisch geïncasseerd van het bij aanmelding opgegeven bank- of girorekeningnummer. Meestal in de eerste week van ieder nieuw kwartaal. Bij een mislukte incasso wordt later opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie per (half) jaar vooraf te betalen. Het lid ontvangt hiervoor een acceptgiro. De extra kosten, zijn € 3.50 euro aan druk-, bank- en portikosten worden bij het lid in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt vier weken.

Wanbetaling:
Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een lidmaatschap dat tussentijds beëindigd is of een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer.

Aanmaning:
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen of straffe van een schorsing. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. De extra administratiekosten zijnde 3.50 euro komen bij het openstaande bedrag en zal eveneens door het lid voldaan moeten worden.

Incassobureau:
Voldoet een lid ook na aanmaning niet aan zijn verplichtingen dan zal de vordering bij een incassobureau worden aangeboden. De hierbij komende kosten zijn voor rekening van het lid.

Schorsing, royement en beroep:
Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangeven veertien dagen, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De ledenadministratie geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de Algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd! De belangrijkste reden daarvoor is dat FVC in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.

Informatieverstrekking:
De Ledenadministratie informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing tijdig alle belanghebbenden: 

- Betrokken lid en wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid.
- Begeleidende kaderleden (elftaltrainer, elftalleider).
- Bestuur en betrokken commissies en coördinatoren.
- Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de ledenadministratie.

Bestuur FVC, juni 2012